Legal insight

D. CASAER, “Vrijstelling van aangifteplicht voor kleine arbeidsongevallen”; ODC Newsletter, April 2014

Elke werkgever heeft de principiële verplichting om binnen een termijn van acht dagen aangifte te doen bij zijn verzekeringsinstelling (waarbij hij zijn polis arbeidsongevallen heeft afgesloten) van elk arbeidsongeval dat zich voordoet binnen zijn onderneming. Een Koninklijk Besluit van 19 maart 2014 ontlast nu de werkgever van de aangifteverplichting indien het een zogenaamd «licht ongeval» betreft.

Situering

Elke werkgever heeft de principiële verplichting om binnen een termijn van acht dagen aangifte te doen bij zijn verzekeringsinstelling (waarbij hij zijn polis arbeidsongevallen heeft afgesloten) van elk arbeidsongeval dat zich voordoet binnen zijn onderneming. Een Koninklijk Besluit van 19 maart 2014 ontlast nu de werkgever van de aangifteverplichting indien het een zogenaamd «licht ongeval» betreft.

 

Elke werkgever heeft de principiële verplichting om binnen een termijn van acht dagen aangifte te doen bij zijn verzekeringsinstelling (waarbij hij zijn polis arbeidsongevallen heeft afgesloten) van elk arbeidsongeval dat zich voordoet binnen zijn onderneming.

 

Deze verplichting vloeit voort uit het Koninklijk Besluit van 12 maart 2003 «tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval».  Werkgevers zien deze plicht vaak als administratieve ballast en de aangifte wordt vaak uit het oog verloren (of buiten de termijn gedaan). Nochtans is het doen van een correcte aangifte belangrijk, nu nalatigheid van de werkgever achteraf frequent tegen laatstgenoemde als een bezwarend element wordt gebruikt door de verzekeraar of de inspectiediensten.

 

Een Koninklijk Besluit van 19 maart 2014 ontlast nu de werkgever van de aangifteverplichting indien het een zogenaamd «licht ongeval» betreft. Onder een «licht ongeval» wordt verstaan «het ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een geneesheer niet nodig was en die pas na het ongeval werden toegediend enkel op de plaats van uitvoering van de overeenkomst».

 

Het Koninklijk Besluit beoogt aldus te snoeien in de administratieve verplichtingen van de werkgever en wil aangiftes die zowel door de werkgever als de verzekeraar als nutteloos worden ervaren, elimineren. De nieuwe wettelijke regeling voorziet wel dat wanneer een ongeval dat oorspronkelijk als licht werd ingeschat achteraf toch ernstiger blijkt te zijn doordat een opgelopen verwonding verergert, er alsnog aangifte dient te gebeuren binnen de acht dagen vanaf de dag waarop de werkgever wordt geïnformeerd over deze verergering.

 

De nieuwe regeling trad in werking op 20 april 2014.